ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

Vision

วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม

Mission

พันธกิจ

สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

จัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่น

โดยให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

บริหารจัดการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใส

ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน

strategic

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
๓. บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
๔. บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี