ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ

นายกเทศมนตรี

นายสมชัย อินปุระ

รองนายกเทศมนตรี

ว่าที่ ร.ท.ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร

รองนายกเทศมนตรี

นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม

รองนายกเทศมนตรี

นางปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุชาติ เอมวงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน

เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายวิทวัส เสาศิริ

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 1

นายสุธน อุดมทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายคงศักดิ์ อินทรพานิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายพงษ์ศักดิ์ ธาราภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายประมวล ศิริอารยพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 2

นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายพงศ์ธวัช ติยะชัยพานิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายกฤษฏา มโนสุจริตธรรม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายวิทวัส เสาศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายสุภณัฏฐ์ ต่อไพบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายรังสิวุฒิ ชโลปถัมภ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 3

นายสุรโชติ โชคชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายกนก ทองเบี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายอุดม ชัยชนะพานิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายกิตติพศ คงเดช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายมนตรี เซียงหลิว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายสมศักดิ์ พรผุดผ่อง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรี

นายสันธนะ บัวชาติ

ปลัดเทศบาล

นายไพฑูรย์ นิรันดร์โสภณ

รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์กมน ชลนทีสวัสดิ์

ผอ.กองวิชาการและแผนงานและรักษาการผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายไกรฤกษ์ เลี้ยงตระกลูงาม

รักษาการผอ.กองคลัง

นางเบญจนุช รัตนมณี

ผอ.สำนักการช่าง

นายวิทูรย์ ภักดิ์ปาน

รักษาการผอ.กองสาธารณสุข

นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ

ผอ.กองการศึกษา

นางสันทัด รื่นสด

รักษาการผอ.กองการประปา