เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี

No personnel found, please create the personnel post to use the item.
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

No personnel found, please create the personnel post to use the item.
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 1
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 2
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 3
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

สมาชิกข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรี

นายนิทัศน์ ต้นจันทร์

ปลัดเทศบาล

นายไพฑูรย์ นิรันดร์โสภณ

รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์กมน ชลนทีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายไกรฤกษ์ เลี้ยงตระกลูงาม

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นางเบญจนุช รัตนมณี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายวิทูรย์ ภักดิ์ปาน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสันทัด รื่นสด

รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

นางทิพสินี โตใหญ่

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี

นางสาวจิตจรุง พิมพ์พันธุ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม