เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ

นายกเทศมนตรี

นายสมชัย อินปุระ

รองนายกเทศมนตรี

ว่าที่ ร.ท.ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร

รองนายกเทศมนตรี

นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม

รองนายกเทศมนตรี

นางปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุชาติ เอมวงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน

เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายวิทวัส เสาศิริ

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 1

นายสุธน อุดมทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายคงศักดิ์ อินทรพานิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายพงษ์ศักดิ์ ธาราภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายประมวล ศิริอารยพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 2

นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายพงศ์ธวัช ติยะชัยพานิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายกฤษฏา มโนสุจริตธรรม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายวิทวัส เสาศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายสุภณัฏฐ์ ต่อไพบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายรังสิวุฒิ ชโลปถัมภ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 3

นายสุรโชติ โชคชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายกนก ทองเบี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายอุดม ชัยชนะพานิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายกิตติพศ คงเดช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายมนตรี เซียงหลิว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายสมศักดิ์ พรผุดผ่อง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

สมาชิกข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรี

นายนิทัศน์ ต้นจันทร์

ปลัดเทศบาล

นายไพฑูรย์ นิรันดร์โสภณ

รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพิมพ์กมน ชลนทีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายไกรฤกษ์ เลี้ยงตระกลูงาม

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นางเบญจนุช รัตนมณี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายวิทูรย์ ภักดิ์ปาน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสันทัด รื่นสด

รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

นางทิพสินี โตใหญ่

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี

นางสาวจิตจรุง พิมพ์พันธุ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม