เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองลพบุรี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองลพบุรี

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานรักษาความสงบและความมั่นคง
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานสถานีขนส่ง

กองวิชาการและแผนงาน

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน

กองคลัง

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักการช่าง

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง

กองการศึกษา

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

 • และมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี

 • มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

กองสวัสดิการสังคม

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม