ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลเมืองลพบุรี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลเมืองลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และยกระดับมาตรการในการป้องกัน เป็นภูมิคุ้มกันในการทำงาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย

แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้
  1. ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรม (ฝ่ายนิติการ) เทศบาลเมืองลพบุรี
  2. ยื่นจดหมายร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์
    555, ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
  3. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ 036 411 047
  4. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ http://www.lopburicity.com
  5. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เทศบาลเมืองลพบุรี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561.pdf

มาตราฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตราการป้องกันการรับสินบน

มาตราการป้องกันการรับสินบน

226082019
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์