เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

Tag

แผนพัฒนา

7.แผนอัตรากำลัง

การจัดทำแผนอัตรกำลัง ๓ปี โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ […]

6.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี […]

5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน

การจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ปร […]

4.แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนง […]

3.แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พัฒนาระบบโครงสร […]

2.เทศบัญญัติงบประมาณ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาศัยอำนาจ […]

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปีหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปก […]