เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

8.ผลการดำเนินงาน

performance

รายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี