ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

5.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Flowchart, procedure, monitoring and evaluation of the development plan

ขั้นตอนการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)