ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

5.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6เดือน

Flowchart, procedure, monitoring and evaluation of the development plan

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

Monitoring and evaluation of local development plans for four years

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

                          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและการเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี