ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

7.แผนอัตรากำลัง

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี

เรื่องแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ได้ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดังนี้
1.ส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย

  1. สำนักปลัดเทศบาล
  2. กองคลัง
  3. สำนักการช่าง
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  5. กองวิชาการและแผนงาน
  6. กองการศึกษา
  7. กองการประปา
  8. กองสวัสดิการสังคม

***หน่วยงานตรวจสอบภายใน