ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

7.แผนอัตรากำลัง

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี

เรื่องแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ได้ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดังนี้
1.ส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย

  1. สำนักปลัดเทศบาล
  2. กองคลัง
  3. สำนักการช่าง
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  5. กองวิชาการและแผนงาน
  6. กองการศึกษา
  7. กองการประปา
  8. กองสวัสดิการสังคม

***หน่วยงานตรวจสอบภายใน