เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

8.รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รอบ 6 เดือน)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(รอบ 6 เดือน)