เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการชั้น 2 เทศบาลเมืองลพบุรี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563