ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรม (ฝ่ายนิติการ) เทศบาลเมืองลพบุรี

2. ยื่นจดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์ 555, ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 036 411 047

4. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ http://www.lopburicity.com

5. ร้องเรียนทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เทศบาลเมืองลพบุรี

.