ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

การบริหารเงินงบประมาณ

Budget management
Topic

หัวข้อ

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานสถิติการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ
  • การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้/การจัดเก็บรายได้ประจำปี
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย)
Annual budget expenditure monitoring report for 6 months

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Annual budget expenditure report

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Taxation and income development / annual revenue collection

การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้/การจัดเก็บรายได้ประจำปี

Share This