ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองลพบุรี

1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2538

2. จัดระเบียบจอดยานยนต์ ฉบับ2 พ.ศ.2537

3. จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2530

5. ควบคุมการกองวัสดุก่อสร้างบนถนนหรือทางเท้า พ.ศ.2533

6. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พ.ศ.2533

7. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

8. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2545

9. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2544

10. การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมการเล่นพนัน พ.ศ.2542

11. หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ระเบียบ

เทศบาลเมืองลพบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลพบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลพบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

เรื่อง การให้บริการเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2552

เรื่อง การให้บริการเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2552

เรื่อง การให้บริการของเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2552

เรื่อง การให้บริการของเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2552

เรื่อง การให้บริการเช่ารถรางของเทศบาลเมืองลพบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

การให้บริการเช่ารถรางของเทศบาลเมืองลพบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2552

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2552

เรื่อง การใช้อาคาร สถานที่ของเทศบาลเมืองลพบุรีพ.ศ.2552

เรื่อง การใช้อาคาร สถานที่ของเทศบาลเมืองลพบุรีพ.ศ.2552