เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลพบุรี

1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2538

2. จัดระเบียบจอดยานยนต์ ฉบับ2 พ.ศ.2537

3. จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2530

5. ควบคุมการกองวัสดุก่อสร้างบนถนนหรือทางเท้า พ.ศ.2533

6. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พ.ศ.2533

7. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

8. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2545

9. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2544

10. การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมการเล่นพนัน พ.ศ.2542

11. หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม