ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลพบุรี

1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2538

2. จัดระเบียบจอดยานยนต์ ฉบับ2 พ.ศ.2537

3. จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2530

5. ควบคุมการกองวัสดุก่อสร้างบนถนนหรือทางเท้า พ.ศ.2533

6. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พ.ศ.2533

7. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

8. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2545

9. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2544

10. การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมการเล่นพนัน พ.ศ.2542

11. หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม