เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่องไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร-พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2538

2. จัดระเบียบจอดยานยนต์ ฉบับ2 พ.ศ.2537

3. จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2530

5. ควบคุมการกองวัสดุก่อสร้างบนถนนหรือทางเท้า พ.ศ.2533

6. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พ.ศ.2533

7. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

8. การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2545

9. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2544

10. การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมการเล่นพนัน พ.ศ.2542

11. หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562