เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Integrity Transparency Assessment : ITA

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยให้ส่วนราชการ มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดแนวปฏิบัติชองหน่วยงานสำหรับการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสารธารณะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศ ไว้ให้กับประชาชน

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Integrity Transparency Assessment : ITA