ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Integrity Transparency Assessment : ITA

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยให้ส่วนราชการ มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กำหนดแนวปฏิบัติชองหน่วยงานสำหรับการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสารธารณะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศ ไว้ให้กับประชาชน

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • กิจการสภา

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๕ นโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาการเมืองการบริหาร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การบริหารงาน