ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information Center

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลแก่ประชาชน หน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐอื่นๆ

  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลแก่ประชาชน  หน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐอื่นๆ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ข้อมูลที่ให้บริการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติเทศบาล การจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล กิจกรรมดำเนินงานของเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานการประชุมสภาเทศบาล

ข่าวสารทางราชการ

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน