ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

Category

ประกาศ
1 2

ข่าวล่าสุด

มอบเงิน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
17 September, 2020
เปิดพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ประจำปี 2563
17 September, 2020
มอบเบี้ยยังชืพผู้สูงอายุและประชุม อสม.
16 September, 2020
มอบเงินสันนิบาตภาคกลาง
16 September, 2020