เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 26 ชุมชน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 26 ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 26 ชุมชน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของชุมชน ตลอดจนผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งจะทำให้ทางเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงที่เป็นปัญหาที่ทางชุมชนต่าง ๆ ประสบอยู่และดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกจุด ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การจัดเตรียมงานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565 โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้แจ้งในที่ประชุมว่า หลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายจากภาครัฐ ทำให้เทศบาลเมืองลพบุรี ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือ วงเวียนสระแก้ว เพื่อรักษาและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงให้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เพื่อสร้างแนวคิดทางศิลปะ การประดิษฐ์ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดกับชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

ประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรับแจ้งการเกิด รับแจ้งการตายในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566
6 December, 2022
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
29 November, 2022
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
28 November, 2022
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2565 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
27 November, 2022
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองลพบุรี ในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2565
24 November, 2022