เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี นางเรวดี แสงเรือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นการรับทราบความคิดเห็น และความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง บ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา

ข่าวล่าสุด

เปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี หลังใหม่
26 September, 2022
แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2565
21 September, 2022
ลพบุรี ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
15 September, 2022
เทศบาลเมืองลพบุรี รับโอนพนักงาน
12 September, 2022
การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่ อสม. โครงการพัฒนา อสม. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2565
9 September, 2022