เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

เปิดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > เปิดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข งบประมาณ ปี 2565 ทั้งนี้ก่อนการเข้าร่วมการอบรมมีการตั้งจุดคัดกรอง ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสวมใส่กากอนามัย ทุกคน ซึ่ง นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวถึงการจัดอบรม ได้จัดทำโครงการตามพระราชดำริ ชุมชนละ 3 โครงการ แต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลเมือลพบุรี ได้เลือกทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก โดยมีการจัดการอบรม จำนวน 3 ครั้ง ทั้ง 3 โครงการที่ชุมชนมีมติเลือกจัดทำ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน หวังว่าการอบรมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และบรรลุเป้าหมายของโครงการ จัดอบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ข่าวล่าสุด

คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2565 สาขาการบริการประชาชน
25 June, 2022
ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
21 June, 2022
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
20 June, 2022
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
20 June, 2022
ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 June, 2022