ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

คณะครูแสดงความยินดีกับนายก รางวัลวัฒนคุณาธร

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > คณะครูแสดงความยินดีกับนายก รางวัลวัฒนคุณาธร

นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล วัฒนคุณาธร ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางเรวดี แสงเรือง รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นางมรกต จันทรารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นางสาวศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี