ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ระงับเหตุไฟไหม้ร้านเกมส์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ระงับเหตุไฟไหม้ร้านเกมส์

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีมอบหมายให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี อำนวยการระงับอัคคีภัย อาคารพาณิชย์ เลขที่ ๑๖ ชั้นที่ ๓ ถนนสีหราชเดโชชัย ชุมชนประตูผี เขตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรโชติ โชคชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ทำให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที