ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

เปิดงานมุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดงานมุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานงานแสดงมุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จำนวน ๑๕ ท่าน ที่หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายเสน่ห์ปวร กล่อมกูล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยมี นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ