ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย อบต.พรหมมาสตร์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย อบต.พรหมมาสตร์

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ เข้าร่วมในโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งรัด ส่งเสริมรวมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค จากนั้น นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน