ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เข้ารับการอบรมประจำ อบต.พรหมมาสตร์ และประจำ อบต.โพธิ์เก้าต้น ร่วมในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้