ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

เลือกนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เลือกนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี

     นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จ่าเอก บำรุง วงษ์ภูมี เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี นายปรีชา ฮุ้นสกุล อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี นายกฤษณพงศ์ อยู่รอด ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยประธานชมรมกีฬาต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี