ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ร่วมเปิดโรงแรมลพบุรีอินน์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ร่วมเปิดโรงแรมลพบุรีอินน์

     นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมพิธีเปิดดำเนินกิจการโรงแรมลพบุรีอินน์ ที่ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี หลังจากการปรับปรุงกิจการช่วง โควิด-๑๙ โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ ประธานบริษัทลพบุรีอินน์กรุ๊ป และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี