ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

ประชุมอนุบาลลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ห้องดอกพิกุล ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ประกอบด้วย นายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ , นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ นางสมจิตต์ แต่งสมุด กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง นายพรสิทธิ์ ลิ้มนุสนธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางจุรีรัตน์ อินทรพานิช กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายพินิจ อ่อนไสว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นเลขานุการ