ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

     นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ได้ร่วมกันแจกเฟซชิลด์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ และถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ในจังหวัดลพบุรี และยังมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายประทวน สุทธิอำนวยเดช สส.จังหวัดลพบุรี เขต 1 นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำภอเมืองลพบุรี ร่วมมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสถานการณ์การระบาด โรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ตลอดจนเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มให้กับประชาชน บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี