ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

วันเทศบาลประจำปี 2563

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างเทศบาลเมืองลพบุรี คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้จัดพิธีสงฆ์เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ และคณะ ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพรหมประทับศาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี