ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน (อสป.) ให้กับนักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไป ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เทศบาลเมืองลพบุรี เห็นความสำคัญของการสร้างความสมานฉันท์ของ นักเรียนและประชาชนโดยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย จากทีมงาน ขุนศึก ๕๑ ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ