ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

สานสัมพันธ์ EP. Night Party 2019 รร.อนุบาลลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > สานสัมพันธ์ EP. Night Party 2019 รร.อนุบาลลพบุรี

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์ EP. Night Party ๒๐๑๙ โดยมี นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี , นายโสภณ ชัยวุฒิ ประธานผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลลพบุรี , คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี , คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ โดยงานวันสานสัมพันธ์ English Program Night Party ๒๐๑๙ ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและบ้าน สร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ส่งเสริมให้นักเรียนและแสดงออกซึ่งความสามารถเชิงบูรณาการ จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้มอบรางวัลเรียนดีและรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และร่วมรับชมการแสดงของนักเรียน