ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

มอบเบี้ยผู้สูงอายุและพบปะ อสม. ประจำเดือน พฤศจิกายน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเบี้ยผู้สูงอายุและพบปะ อสม. ประจำเดือน พฤศจิกายน

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในการมอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทบทวนบทบาท หน้าที่ และภารกิจประจำเดือน ให้ อสม. ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญด้านสาธารณสุขในชุมชน รวมทั้งการปฏิบัติการในเชิงรุกในการดูแลประชาชน โดยมีการมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมฯ และมอบชุดของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด ที่เกิดในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๔ ชุด