ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี ๒๕๖๒ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร