ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัคร!! เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน โทร 036-411031

การบริหารงาน

 • 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนพัฒนาสามปีหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • 2.เทศบัญญัติงบประมาณ

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
 • 3.แผนยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 3 บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 • 4.แผนการดำเนินงานประจำปี

  แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
 • 5.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  การจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
 • 6.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการ
 • 7.แผนอัตรากำลัง

  การจัดทำแผนอัตรกำลัง ๓ปี โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี

ภายใต้กรอบแนวคิด ๓ มิติ คือ การศึกษา สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม กำหนดเป็น ๕ นโยบายหลัก ดังนี้

นโยบาย

เพื่อการบริหารงานเทศบาลเมืองลพบุรี
ภายใต้กรอบแนวคิดและมุมมองครอบคลุม
๓ มิติ การศึกษา สวัสดิการสังคม
สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

จัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

๔. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

การดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง และการจัดการบริหาร ที่จะผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

๕. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวกสบาย โดยมีเป้าหมายหลัก “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก พร้อมลอกท่อระบายน้ำ ลำคลองและคูระบายน้ำ ทั่วเขตเทศบาลเมืองลพบุรี”

กดติดตามแฟนเพจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลเมืองลพบุรี

กระดานข้อความ ถาม-ตอบ

ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย

นโยบายในการปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรีมีนโยบายให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ http://www.lopburicity.com เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานราชการได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีวิต การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารภาครัฐ การถูกเอารัดเอาเปรียบ การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อสังคมในภาพรวม

ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้น นายกเทศบาลเมืองลพบุรีได้มอบหมายให้ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และทำการชี้แจงผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร่งด่วนต่อไป

หากประชาชนมีข้อเสนอแนะต่างๆ เทศบาลเมืองลพบุรียินดีรับข้อเสนอแนะมาพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาเมืองลพบุรีให้เจริญก้าวหน้า

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
โดยกรอกแบบฟอร์มและกดปุ่มส่ง
เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด