ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงาน

นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี

ภายใต้กรอบแนวคิด ๓ มิติ คือ การศึกษา สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม กำหนดเป็น ๕ นโยบายหลัก ดังนี้

นโยบาย

เพื่อการบริหารงานเทศบาลเมืองลพบุรี
ภายใต้กรอบแนวคิดและมุมมองครอบคลุม
๓ มิติ การศึกษา สวัสดิการสังคม
สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

จัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

๔. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และการจัดการบริหาร ที่จะผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

๕. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวกสบาย โดยมีเป้าหมายหลัก “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก พร้อมลอกท่อระบายน้ำ ลำคลองและคูระบายน้ำ ทั่วเขตเทศบาลเมืองลพบุรี”

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของราชการเทศบาลเมืองลพบุรี

กดติดตามแฟนเพจ

กระทู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลเมืองลพบุรี

กระดานข้อความ ถาม-ตอบ

ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย

นโยบายในการปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรีมีนโยบายให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lopburicity.com เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานราชการได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีวิต การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารภาครัฐ การถูกเอารัดเอาเปรียบ การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อสังคมในภาพรวม

ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้น นายกเทศบาลเมืองลพบุรีได้มอบหมายให้ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และทำการชี้แจงผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร่งด่วนต่อไป

หากประชาชนมีข้อเสนอแนะต่างๆ เทศบาลเมืองลพบุรียินดีรับข้อเสนอแนะมาพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาเมืองลพบุรีให้เจริญก้าวหน้า

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด